top of page

Kontext

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) jsou agendou, kterou v roce 2015 přijaly všechny státy OSN a jejíž naplnění má zajistit, že po roce 2030 bude svět místem pro důstojný život pro všechny jeho obyvatele. Globální rozvojové vzdělávání (GRV) hraje v jejich dosahování a komunikaci s veřejností klíčovou roli. Navzdory zvyšujícímu se zájmu společnosti o globální témata a výzvy dneška (jako je klimatická změna, sociální nerovnosti, chudoba, dostupnost pitné vody, migrace) vidíme, že našemu vzdělávacímu systému a soustavě chybí pružnost na výzvy současnosti adekvátně reagovat.

Tato situace zaujala i organizace Visegrádské čtyřky, které jsou aktéry globálního rozvojového vzdělávání a zastánci "globální-lokální" odpovědnosti. Slovenské a polské výzkumné projekty se podrobně zabývají výše uvedenými tématy a v otázkách udržitelného rozvoje označují za velmi důležité hybatele („influencery“) učitele ve školách. Členové konsorcia jsou přesvědčeni, že vzdělávání budoucích učitelů má velký potenciál pozvednout úroveň vnímání globálních témat společností. Z tohoto důvodu, se tento projekt zaměřuje právě na vzdělávání budoucích učitelů na vysokých školách.

Spolu s partnery se v tomto projektu pomocí mapování příkladů dobré praxe, nástrojů a metod užívaných v lokálním kontextu GRV snažíme hledat odpovědi na otázky:  Jak by bylo možné více zapojit do výuky budoucích učitelů globální témata? Jaká je současná dobrá praxe? Proč přes svou důležitost nejsou globální témata neoddělitelnou součástí našeho vzdělávacího systému?

 

Hlavní důvody, které náš předběžný výzkum odhalil, jsou tato:

1) Správní orgány na národní úrovni nemají dostatek vnitřní motivace a vlivu pro efektivní změnu systému.

2) Související vládní strategie opomíjejí vzdělávání budoucích učitelů a nejsou závazné.

3) Pokud už přeci jen v rámci nějakých iniciativ dochází ke snahám o změnu, tyto iniciativy zůstávají izolované a závislé na konkrétních odhodlaných jednotlivcích.

4) Ani tyto iniciativy však nepůsobí systémově, uceleně, ve svém rozsahu (neodrážejí holistický přístup cílů trvale udržitelného rozvoje, tj. neukazují globální výzvy v jejich vzájemných souvislostech). 

5) Těmto iniciativám navíc chybí prostředky pro širší zapojení a výměnu znalostí. 

Průběh projektu

1. Participativní výzkum | prosinec  2020 - květen 2021

  Výstup: Národní výzkumná zpráva

 

2. Vzájemná výměna národních výstupů| červen 2021

  Aktivita: V4 workshop (online)

 

3. Formulace doporučení v rámci národního i V4 kontextu | červenec – září 2021

  Výstup: Soubor doporučení

 

4. Šíření a prezentace projektových výstupů | září - listopad 2021

  Aktivity: národní webinář, mezinárodní webinář, kampaň v rámci Global Education Week

Image by NeONBRAND
bottom of page