top of page
Museum 3

Popis projektu

Názov projektu: Učitelia pre udržateľnú budúcnosť

ID projektu: 22310033

Doba implementácie:  25/05/2023-30/04/2025

Podpora projektu: International Visegrad Fund / Výskum, rozvoj a inovácie, digitalizácia

Koordinátorka projektu: Agapé Szkárosi agape.szkarosi@hand.org.hu

Partnerské organizácie:

HAND - Hungarian Association of NGOs for Development and Humanitarian Aid, Hungary (hlavný partner); www.hand.org.hu

Grupa Zagranica, Poland (partner); www.zagranica.org.pl

CEEV Živica, Slovakia (partner); www.zivica.sk

Centre for Environmental Education SEVER Horni Marsov, Czech Republic (partner); www.sever.ekologickavychova.cz

 

Učiteľky a učitelia hrajú zásadnú úlohu pri prechode našej spoločnosti k udržateľnej budúcnosti. Preto sa tento projekt zameriava na posilnenie rôznych hráčov na poli vzdelávania nových pedagógov, pre lepšie začlenenie a podporu globálneho vzdelávania do prípravy budúcich učiteliek a učiteľov v krajinách  V4. A to prostredníctvom výskumu, facilitácie sieťovania a zdieľania dobrej praxe a efektívnej advokácie.

 

Predošlé výskumy ukazujú, že vzdelávanie budúcich pedagógov je kľúčové pre transformáciu spoločnosti, keďže budúci učitelia a učiteľky môžu byť nositeľmi vzdelávania pre udržateľný rozvoj a globálneho vzdelávania mladých generácií a majú multiplikačný efekt (BELL, D. 2016; BOURN, D., HUNT, F., BAMBER, P. 2017). Obidve oblasti vzdelávania sú v centre  v rámci Cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN v podobe cieľa  4.7. Avšak výskum ukazuje, že národné vzdelávacie systémy ešte neprešli potrebnou zmenou potrebnou pre svoj podiel zodpovednosti za prechod na trvalo udržateľný rozvoj. 

 

Náš predošlý IVF projekt (22020499) skúmal faktory a postoje voči globálnemu vzdelávaniu a vzdelávaniu pre trvalú udržateľnosť v príprave nových učiteľov vo všetkých krajinách V4. Zistenia predošlého projektu nás vedú k ďalšej práci a k podpore integrácie týchto tém do formálnej prípravy budúcich učiteľov na všetkých úrovniach, predovšetkým prostredníctvom:

 1. hlbšej ananlýzy a výskumu

 2. strategických  dokumentov, ktoré vznikajú, alebo sú aktualizované

 3. posilňovania medzisektorovej spolupráce

 4. zmien v príprave budúcich učiteľov, ktoré by malo prebiehať v oboch líniách: zdola- hore, aj zhora- nadol

 5. vysokoškolskí pedagógovia sú kľúčoví hráči  a vzory propagujúce globálne vzdelávanie a vzdelávanie k trvalej udržateľnosti

 6. výmeny skúseností a dobrej praxe 

 7. práce neziskových organizácií a iných inštitúcií, ktoré sú vnímané ako zdroje expertízy a partnerstva

 

Aktivity projektu:

 1. preskúmanie zastúpenia a integrácie vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj a globálne občianstvo v príprave budúcich učiteľov vo všetkých krajinách V4 prostredníctvom comparatívneho výskumu vo všetkých štyroch krajinách pre lepšie pochopenie nástrojov a obsahu vzdelávania, ako aj toho, ako sú budúci učitelia pripravení na výučbu týchto tém. Výsledky výskumu budú publikované a šírené na národnej aj medzinárodnej úrovni a budú zozbierané odporúčania od hlavných aktérov v danej oblasti. 

 2. facilitovanie a sieťovanie, expertíza a zdieľanie informácií medzi profesionálmi na národnej aj medzinárodnej úrovni nasledovnými prostriedkami:

  •  vytváranie príležitostí pre výmenu skúseností

  • posilňovanie spolupráce medzi univerzitami a expertmi a tiež medzisektorovo

  • zber a zdieľanie príkladov dobrej praxe a iniciatív

 3. oslovovanie aktérov na inštitucionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni a zorganizovať advokačné stretnutia

 

Výstupy projektu:

Záverečné správy z výskumu (4 národné, 1 komparatívna)

Odporúčania pre aktérov (4 národné, 1 regionálna)

Webstránka pre sieťovanie a zdieľanie informácií

 

Projektové udalosti:

Štartovacie stretnutie (online) pre konzorciálnych partnerov

Projektové stretnutia (online) pre konzorciálnych partnerov

Konzultácie (online/offline) v každej krajine V4 

V4 workshop (online)

Konferencia na disemináciu (offline, medzinárodná)

Národné V4 diseminačné podujatia (online) v každej krajine V4 

Advokačné stretnutia (online/offline)v každej krajine V4 

 

 

Výstupy projektu, závery výskumu ako aj odporúčania budú šírené rôznymi formami počas celého projektu: 1.) prostredníctvom emailov a newslettera cieľovým skupinám 2.) na webstránke projektu a taktiež prostredníctvom online kanálov a sociálnych sietí partnerských organizácií, 3.) prezentované a promované na 4 národných a 1 medzinárodnom podujatí 4.) zdieľané v iných publikáciach (napr. časopisoch), 5.) zdieľané počas advokačných stretnutí s aktérmi z univerzít a štátnych inštitúcií. Na národnej úrovni budú realizované v podobe konzultačných stretnutí s rôznymi aktérmi a advokačných stretnutí, medzinárodne budeme informácie šíriť aj v spolupráci s medzinárodnými sieťami (napr. CONCORD, NSC, ANGEL, GENE).

Počas projektu bude stránka nášho predošlého IVF projektu (https://www.teachers4sd.org) ďalej rozpracovaná a aktualizovaná. Bude slúžiť ako medzinárodný zdroj informácií dobrej praxe, iniciatív, relevantných organizácií a kontaktov. 

Všetky materiály a aktuality o národných, ako aj V4 workshopoch, podujatiach a advokačných aktivitách, kde budú prezentované výsledky, budú publikované a zverejnené na webstránkach a sociálnych sieťach partnerov projektua tlačové správy budú odoslané médiám.

Tento projekt je kofinancovaný Vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Višehradských grantov z  Medzinárodného vyšehradského fondu. Cieľom tohto fondu je rozvíjať koncept trvalo udržateľnej regionálnej spolupráci v strednej Európe.

bottom of page