top of page
Image by NeONBRAND

Východisko

Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj (ESD) je ústrednou hybnou silou dosahovania cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja (SDGs). Napriek zvýšenému záujmu o globálne výzvy (zmena podnebia, sociálna nespravodlivosť, chudoba, degradácia prírody) zisťujeme, že národným vzdelávacím systémom - tradične konzervatívnym a pomalým v adaptáciám - chýba komplexná zmena potrebná na splnenie ich ústrednej úlohy a zodpovednosti. Ciele udržateľného rozvoja výslovne zdôrazňujú skutočnosť, že zmeny sú potrebné vo všetkých krajinách, nemôžu sa obmedzovať len na  niektoré geografické oblasti sveta.

 

Preto je nevyhnutné, aby sme na túto výzvu zareagovali a zdokonalili  vzdelávanie aj v krajinách Vyšehradskej štvorky, v srdci Európy. Ako aktéri ESD a obhajcovia zodpovednosti „g-local“ (berieme do úvahy globálne i lokálne aspekty) sa stretávame s iniciatívami, ktoré prinášajú osvedčené postupy, nástroje a metódy, ktoré boli v priebehu času vyvinuté a prispôsobené miestnym podmienkam. Prečo teda vzdelávanie k udržateľnému rozvoju stále nie je neoddeliteľnou súčasťou nášho vzdelávania?

 

Hlavné problémy, ktoré náš predbežný výskum odhalil, sú:

 

1) štátnej správe na národnej úrovni chýba vnútorná motivácia k zmenám a je mimo dosahu vplyvu

2) súvisiace národné stratégie v príprave učiteľov chýbajú, nie sú záväzné, a preto

3) iniciatívy zostávajú ojedinelé a izolované, závislé od odhodlaných jednotlivcov, a

4) nesystémové / fragmentované vo svojom rozsahu (neodrážajú holistický prístup k cieľom udržateľného rozvoja, t. j. nepokrývajú globálne výzvy v ich vzájomne súvisiacom kontexte),

5) iniciatívy postrádajú zdroje na vzájomnú výmenu poznatkov.

Zdôvodnenie

Ako konzorcium štyroch organizácií sa každý deň stretávame s iniciatívami prinášajúcimi osvedčené postupy, nástroje a metódy vo vzdelávaní pre  udržateľný rozvoj, ktoré boli v priebehu času vyvinuté a prispôsobené národným podmienkam. Prečo teda ESD stále nie je neoddeliteľnou súčasťou nášho vzdelávania? Hlavné problémy, ktoré náš predbežný výskum zistil, sú:

1) štátnej správe na národnej úrovni chýba vnútorná motivácia k zmenám a sú mimo dosahu vplyvu

2) súvisiace vládne stratégie v príprave učiteľov chýbajú, nie sú záväzné, a preto

3) iniciatívy zostávajú ojedinelé a izolované, závislé od odhodlaných jednotlivcov, a

4) nesystémové / fragmentované vo svojom rozsahu (neodrážajú holistický prístup k cieľom trvalo udržateľného rozvoja, t. J. nepokrývajú globálne výzvy v ich vzájomne súvisiacom kontexte),

5) iniciatívam chýbajú zdroje na výmenu poznatkov.


Slovenské a poľské výskumné projekty podrobnejšie sledovali vyššie uvedené problémy a identifikujú učiteľov ako dôležitých „ovplyvňovačov“ mladej  generácie v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Členovia konzorcia sa domnievajú, že príprava učiteľov na vysokých školách má vysoký potenciál pozdvihnúť úroveň vzdelávania pre udržateľný rozvoj vďaka svojmu multiplikačnému účinku.

Prehľad

1. Participatívny výskum December 2020 - máj 2021

   Výstup: Správy o výskume v danej krajine

 

2. Výmena poznatkov z výskumu Jún 2021

  Aktivita: Workshop V4 online

 

3. Sformulovanie národných odporúčaní a spoločných odporúčaní pre V4

    Júl - september 2021

  Výstup: Odporúčania

 

4. Šírenie odporúčaní a zviditeľnenie September - november 2021

  Aktivity: jeden národný webinár pre každú krajinu, jeden medzinárodný webinár;

kampaň počas Týždňa globálneho vzdelávania

bottom of page