top of page
Teacher and Students in Science Class

Opis projektu

Tytuł projektu: Nauczyciele i nauczycielki dla zrównoważonego rozwoju / Teachers for a sustainable future

ID projektu: 22310033

Czas realizacji: 25/05/2023-30/04/2025

Wsparcie: International Visegrad Fund / (Strategic) Research, development and innovation; digitalisation

Koordynatorka projektu: Agapé Szkárosi agape.szkarosi@hand.org.hu

Organizacje partnerskie:

HAND - Hungarian Association of NGOs for Development and Humanitarian Aid, Węgry (lider projektu); www.hand.org.hu

Grupa Zagranica, Polska (organizacja partnerska); www.zagranica.org.pl

CEEV Zivica, Słowacja (organizacja partnerska); www.zivica.sk

Centre for Environmental Education SEVER Horni Marsov, Czechy (organizacja partnerska); www.sever.ekologickavychova.cz

 

Celem projektu badawczo-rzeczniczego “Teachers for a sustainable future” jest wzmocnienie edukacji globalnej w systemie kształcenia przyszłych nauczycieli i nauczycielek rozpoczynamy. 

Projekt będzie realizowany w krajach Wyszehradzkich: Polsce, Czechach, Węgrzech i Słowacji; obejmuje przeprowadzenie badań porównawczych, których wyniki zostaną upowszechnione pośród szerokiego grona interesariuszy i podmiotów, które odpowiedzialne są za realizację i rozwój edukacji globalnej w Polsce.

Jak pokazują wcześniejsze badania*, przyszli nauczyciele i nauczycielki mogą mieć realny wpływ na obecność edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w systemie edukacji, między innymi dzięki efektowi multiplikacji. Kształcenie przyszłych nauczycieli i nauczycielek byłoby zatem pierwszym polem do upowszechniania edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, do czego jesteśmy zobowiązani m.in. zapisami Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, a dokładnie Celu 4.7, który brzmi:

Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój.

W naszym poprzednim projekcie, realizowanym w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, zbadaliśmy czynniki determinujące włączenie perspektyw i tematów związanych z edukacją globalną i zrównoważonym rozwojem do systemu kształcenia nauczycieli i nauczycielek. Badanie przyniosło następujące wnioski:

 • Potrzeba jest większej liczby dokładnych badań w temacie edukacji globalnej oraz edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju;

 • Dokumenty strategiczne dot. edukacji globalnej powinny być regularnie tworzone i aktualizowane;

 • Powinno się wzmacniać współpracę międzysektorową;

 • Zmiany w systemie kształcenia i doskonalenia nauczycieli I nauczycielek powinny być wprowadzona dwukierunkowo: odgórnie i oddolnie;

 • Nauczyciele i nauczycielki akademickie są kluczowymi osobami i autorytetami w promowaniu edukacji globalnej;

 • Grono akademickie potrzebują przestrzeni do wymiany idei oraz dobrych praktyk;

 • Organizacje pozarządowe oraz inni interesariusze powinni zostać uznani jako źródło fachowej ekspertyzy oraz praktyki z obszaru edukacji globalnej i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W ramach nowego projektu planujemy:

 • Zbadanie obecności i integracji edukacji globalnej w systemie kształcenia i doskonalenia nauczycieli i nauczycielek poprzez przeprowadzenie badań porównawczych we wszystkich czterech krajach w celu zbadania, w jakiej formie i do jakiego stopnia edukacja globalna obecna jest w programach kształcenia nauczycieli i nauczycielek na uczelniach kształcących na kierunkach pedagogicznych. Interesuje nas również zrozumienie motywacji i roli decydentów instytucjonalnych oraz zbadanie, w jaki sposób przyszli nauczyciele i nauczycielki są przygotowane do radzenia sobie z tymi tematami. Wyniki badań zostaną opublikowane i szeroko rozpowszechnione.

 • Stworzenie sieci kontaktów, umożliwiającej dzielenie się doświadczeniem i wiedzą wśród specjalistów i specjalistek zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

 • Działania komunikacyjne i rzecznicze skierowane do decydentów na poziomie instytucjonalnym, krajowym, jak i międzynarodowym.

Osoba kontaktowa z organizacji partnerskiej z Polski: elzbieta.olczak@zagranica.org.pl.

Rezultaty projektu:

 • Raport z badań (4 raporty krajowe, 1 raport porównawczy)

 • Zestaw rekomendacji dla decydentów (4 krajowe, 1 regionalny)

 • Strona internetowa

 

Działania w projekcie:

 • Spotkanie przygotowawcze (online) dla organizacji partnerskich

 • Spotkania projektowe (online) dla organizacji partnerskich,

 • Konsultacje (online/offline) w każdym z 4 krajów projektu,

 • Warsztat w krajach projektu (online),

 • Konferencja promująca rezultaty projektu (offline),

 • Krajowe wydarzenia upowszechniające (online) w każdym z 4 krajów,

 • Spotkania rzecznicze (online/offline) w każdym z 4 krajów.

Wyniki projektu, badania i zalecenia dla decydentów będą udostępniane i rozpowszechniane w różnych formach w trakcie trwania projektu: 

 1. wysyłane i dystrybuowane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub biuletynów do grup docelowych (newsletter Grupy Zagranica), 

 2. umieszczane na stronie internetowej projektu i promowane na portalach internetowych partnerów konsorcjum (strona internetowa Grupy Zagranica, media społecznościowe FB, TWT, LIn), aby dotrzeć do wszystkich zainteresowanych, 

 3. prezentowane i promowane podczas 4 krajowych i 1 międzynarodowego wydarzenia projektowego, 

 4. udostępniane w innych formach publikacji (np. czasopismach) oraz 

 5. udostępniane na spotkaniach rzeczniczych z decydentami uniwersyteckimi, urzędnikami i urzędniczkami administracji państwowej. 

W każdym kraju będzie to miało miejsce na spotkaniach konsultacyjnych z różnymi interesariuszami i interesariuszkami i w ramach spotkań rzeczniczych, na arenie międzynarodowej będziemy je również rozpowszechniać we współpracy z międzynarodowymi sieciami (np. CONCORD, NSC, ANGEL, GENE).

Podczas trwania projektu strona internetowa (https://www.teachers4sd.org) będzie rozwijana i aktualizowana. Ma stanowić międzynarodowe źródło informacji o dobrych praktykach, inicjatywach, organizacjach i kontaktach. Wyniki projektu, badania i rekomendacje będą również udostępniane na tej stronie.​

 

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją Funduszu jest promowanie idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.

 

*M.in. badania Bourn, Hunt i Bamber (2017) opublikowane w raporcie “A review of Education for Sustainable Development and Global Citizenship Education in Teacher Education” (UNESCO, Paris).

bottom of page