top of page

Kontekst projektu

Zarówno edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESD), jak i edukacja na rzecz globalnego obywatelstwa (GCE) znajdują się w centrum Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) jako kluczowe czynniki wspierające. Pomimo zwiększonego zainteresowania globalnymi wyzwaniami, którym mają one sprostać (zmiana klimatu, niesprawiedliwość społeczna, ubóstwo, degradacja przyrody), doświadczamy, że krajowe systemy edukacji - tradycyjnie konserwatywne i powolne w adaptacji - nie są w stanie dokonać kompleksowej zmiany niezbędnej do wypełnienia ich kluczowej roli i odpowiedzialności. SDGs wyraźnie mówią o tym, że zmiany są wymagane we wszystkich krajach, nie mogą być ograniczone do żadnego konkretnego obszaru geograficznego na kuli ziemskiej.

 

Dlatego tak ważne jest, abyśmy sprostali wyzwaniu i poprawili naszą edukację tutaj, w krajach Grupy Wyszehradzkiej, a także w sercu Europy. Jako aktorzy ESD lub GCN i zwolennicy "g-lokalnej" odpowiedzialności, spotykamy się z inicjatywami dobrych praktyk, narzędziami i metodami, które zostały opracowane i z czasem zaadaptowane w terenie do lokalnych kontekstów. Dlaczego więc edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i globalnego obywatelstwa wciąż nie są integralną częścią naszej edukacji?

 

Główne problemy, które ujawniły nasze wstępne badania to:

 

1) administracjom na szczeblu krajowym brakuje wewnętrznego napędu do zmian i są poza zasięgiem oddziaływania

2) powiązane strategie rządowe nie uwzględniają kształcenia nauczycieli i nie są wiążące

3) inicjatywy pozostają pojedyncze i odizolowane, zależne od oddanych jednostek

4) większość działań ma zakres niesystemowy i nie odzwierciedla holistycznego podejścia SDGs, tj. nie obejmuje globalnych wyzwań w ich współzależnym kontekście

5) inicjatywom brakuje zasobów do wymiany wiedzy i dobrych praktyk.

Wyniki badań potwierdzają powyższe kwestie we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej i poza regionem. Mając na celu zmianę tej obecnej sytuacji, czterej partnerzy projektu zidentyfikowali nauczycieli jako ważnych "influencerów" dla młodych pokoleń w zakresie zrównoważonego rozwoju. Członkowie konsorcjum wierzą, że szkolenie nauczycieli w szkolnictwie wyższym ma duży potencjał, aby podnieść ESD i GCN do znaczącego efektu multiplikacji.

Działania w ramach projektu

Projekt trwa od października 2020 do grudnia 2021 roku. 

1. Przeprowadzenie badań partycypacyjnych

    Działanie: desk research, badania ankietowe, warsztaty partycypacyjnego mapowania systemu

 

2. Wymiana informacji na temat wyników badań
    Działania: Warsztaty V4 (Budapeszt, Węgry)

 

3. Publikacja raportów i rekomendacji z badań na poziomie krajowym i wyszehradzkim

    Produkt: Raporty z badań.

 

4. Upowszechnianie wyników badań i zwiększanie ich widoczności
    Działania: jedno webinarium krajowe na kraj, jedno webinarium międzynarodowe;    

    kampania podczas Tygodnia Edukacji Globalnej (listopad 2021).

   

Image by NeONBRAND
bottom of page